elf 2

Програм васпитно-образовног рада за децу узраста
од 3 године до поласка у припремни предшколски програм

Овим програмом обухваћене су групе вилењака (узраст деце од 3 године до поласка у припремни предшколски програм).
Програм се реализује кроз годишње, месечно и дневно планирање уз поштовање личности сваког детета, његових узрасних могућности, потреба и интересовања. Садржај програма рада са децом дефинисали су васпитачи уз помоћ и подршку стручних сарадника . У току сваког дана боравка у вртићу, дете има прилику да се физички развија, игра и да учи кроз забаву. Наш програм се занива на учењу кроз игру, која је довољно подстицајна и флексибилна да допусти индивидуални развој сваког детета, и довољно садржајна да подстакне когнитивни развој и самодисциплину.

У пријатној средини уз адекватне игре и дидактички материјал остварује се:

 • богаћење и подстицање дечјег развоја,
 • напредовање кроз социјални, емоционални, физички и интелектуални развој,
 • праћење развојних и индивидуалних карактеристика.

Циљеви програма:

 • Самосталност
 • Креативност
 • Радозналост
 • Емоционална стабилност

Задаци програма усмерени су на:

 • Физички развој - упознавање сопственог тела, развој моторике, снаге, брзине, окретности коришћењем спортских дисциплина; усавршавање фине моторике и јачање дисајне мусцулатуре;
 • Језички и креативни развој - развој говора (правилан изговор свих гласова, богаћење речника и проширивање реченице, усвајање граматички правилног говора,вербално и невербално изражавање, култура комуникације, слушање, памћење и препричавање);
 • Свет око нас – упознавање природе и друштва (жива и нежива природа, свет животиња, биљака, еколошка сазнања, природне појаве, саобраћајна култура, професије);
 • Когнитивни развој – упознавање са математичким појмовима (распоређивање објеката према одређеном правилу, уочавање геометријских предмета, уочавање скупова, формирање низова, сналажење у времену, замишљање просторних односа);
 • Здравствено – хигијенске активности;
 • Социјално-емоционални и духовни развој - упознавање са базичним међуљудским односима, односом према себи и са елементарним нормама етичког система;
 • Свет уметности и естетике – ликовно васпитање (вежбање фине моторике руку, упознавање ликовних техника и материјала, основне и изведене боје, уочавање детаља, подстицање креативности); музичко васпитање (подстицање интересовања за музику, шум-тон-ритам, певање, свирање, упознавање музичких праваца).