Припремни предшколски програм је део обавезног програма васпитања и образовања и остварује се у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања, годину дана пред полазак детета у школу. Овај програм доприноси физичкој, социјалној, емоционалној и интелектуалној готовости и мотивацији детета за полазак у школу.
Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе:

 • целовитом развоју детета,
 • развоју способности,
 • проширењу искуства,
 • богаћењу сазнања о себи, другима и свету око себе.

Задаци васпитно -образовног рада су:

 • подстицање и развој самосталности,
 • подршка физичком развоју,
 • јачање социо-емоционалне компетенције,
 • подршка сазнајном развоју,
 • неговање радозналости,
 • подстицање креативности,
 • уважавање индивидуалности,
 • развој самопоуздања.

У остваривању припремног предшколског програма полазимо од тога да је свако дете јединствено, да има свој темпо развоја, свој темперамент, своје жеље и потребе. Улога васпитача је да препознаје и открива различите дечије могућности, да усмерава децу да истражују и уочавају односе између предмета и појава, континуирано процењује и критички преиспитује своју васпитну праксу, мења је и унапређује.

Један од важних сегмената припремног предшколског програма јесте и упознавање са школом као институцијом, тако да ћемо за наше предшколце организовати обилазак основних школа у окружењу. Деца ће имати прилику да се друже са ђацима првацима,да упознају учитеље, размењују утиске и на тај начин ће стећи неопходна искуства и сазнања о школи.

Циљ нам је да наши предшколци едукативно припремљени крену у школу, да лако привате школске обавезе и да се успешно уклопе у нову средину.

Области путем којих се остварује припремно предшколски програм су:

 • Развој матемачких појмова (просторна и временска оријентација, поређење и процењивање, геометријски облици и тела, линије, скупови),
 • Развој говора (богаћење дечијег речника и неговање граматички правилног говора, вербално и невербално изражавање, комуникација, говорно стваралаштво),
 • Почетно описмењавање (елементарно читање и елементарно писање),
 • Упознавање природне и друштвене средине (жива и нежива природа,човек као друштвено биће, рад људи, заштита животне средине, саобраћајно васпитање),
 • Музичко васпитање (слушање музике и покрет уз музику, певање, свирање),
 • Ликовно васпитање (цртање, сликање, пластично обликовање и естетско доживљавање и процењивање).
 • Телесно васпитање (физички развој, јачање здравља и одржавање хигијене),

 37538179 Children cartoon reading book and sitting on alphabet blocks Stock Vector